10th results 2020

Bala Krishna High School Winners 2020

01

Dandala Narasimha
R.NO: 2021110786
GPA: 10/10

02

Fiza Sultana
R.NO: 2021111252
GPA: 10/10

03

Nargis Fathima
R.NO: 2021108885
GPA: 10/10

04

Betamsetty Maheshwari
R.NO: 2021109055
GPA: 10/10

05

Pittala Vinitha
R.NO: 2021108589
GPA: 9.7/10

06

Kodakanchi Bhavani
R.NO: 2021110754
GPA: 9.8/10

07

Akuthota Vinitha Sri
R.NO: 2021108709
GPA: 9.7/10

08

Kotagiri Shirisha
R.NO: 2021110234
GPA: 9.7/10

09

B. Mounika
R.NO: 2021109471
GPA: 9.5/10

10

Komuru Vasudev
R.NO: 2021110328
GPA: 9.5/10

11

Kammari Sadguru Sai
R.NO: 202111328
GPA: 9.8/10

12

Bachalikuri Nithin
R.NO: 2021110602
GPA: 9.2/10

13

Bontha Bhanu Prasad
R.NO: 2021110200
GPA: 9.5/10

Related posts

Home page

Bala Krishna High School Winners 2020 Dandala Narasimha R.NO: 2021110786 GPA: 10/10 Fiza Sultana R.NO: 2021111252 GPA: 10/10 Nargis Fathima R.NO...

About Us

Bala Krishna High School Winners 2020 Dandala Narasimha R.NO: 2021110786 GPA: 10/10 Fiza Sultana R.NO: 2021111252 GPA: 10/10 Nargis Fathima R.NO...

Blog streampage

Bala Krishna High School Winners 2020 Dandala Narasimha R.NO: 2021110786 GPA: 10/10 Fiza Sultana R.NO: 2021111252 GPA: 10/10 Nargis Fathima R.NO...

Homepage (kinder)

Bala Krishna High School Winners 2020 Dandala Narasimha R.NO: 2021110786 GPA: 10/10 Fiza Sultana R.NO: 2021111252 GPA: 10/10 Nargis Fathima R.NO...

Posted